Dette er ellevte og sidste afsnit af de svar, Srila Prabhupada gav på en række spørgsmål, han blev stillet i juni 1976 af det indiske magasin Bhavan’s Journal.

Vejen til fred

Pusta Krishna: Næste spørgsmål, Srila Prabhupada: ”Ser du en anden rolle for den vediske kultur i Vesten, hvor indflydelsen fra andre store religioner har kunnet mærkes i århundreder?”

Srila Prabhupada: Nej, der er ikke nogen ”anden rolle”. Gud er én. Gud kan ikke være to. Som Krishna bemærker det i Bhagavad-gita [7.7], mattah parataram nanyat kincid asti dhananjaya: ”Der er ingen autoritet, der er højere end Mig.” Det er Gud. Nu skal folk forstå, at Krishna er Gud. Der er ingen ”anden rolle” for den vediske kultur. Rollen er den samme verden over. For 5.000 år siden sagde Krishna: ”Jeg er den højeste autoritet. Der er ingen autoritet, der er højere end Mig.” Det er Han stadigvæk. Derfor forsøger vi blot at præsentere Krishna.

Før os har ingen forsøgt at præsentere den højeste autoritet, Krishna, over hele verden. Vi forsøger blot at præsentere Krishna på ordre af Sri Caitanya Mahaprabhu, der åbenbarede Sig for 500 år siden. Han er Krishna, og Han ønskede, at denne Krishna-bevidsthed bliver spredt over hele verden:

prthivite ache yata nagaradi-grama

sarvatra pracara haibe mora nama

”I hver by og landsby over hele verden skal sangen af Mit hellige navn blive hørt,” forudsagde Herren Caitanya. Krishna er ikke kun for Indien. Han er for alle, fordi Han er Gud. I Bhagavad-gita bekræfter Han, aham bija-pradah pita [Bg. 14.4]: ”Jeg er den frøgivende fader til alle levende væsener” – ikke blot de levende væsener i menneskesamfundet, men også alle andre levende væsener såsom vanddyrene, insekterne, planterne, fuglene og dyrene.

Alting er der i den vediske kultur, men denne kultur af Krishna-bevidsthed, der opsummeres i Bhagavad-gita som den er, er ikke blevet prædiket ordentligt. Alle har fortolket Bhagavad-gita på deres egen måde for at tilfredsstille deres egne griller. Vi forsøger blot for første gang at præsentere Bhagavad-gita som den er, og det begynder at gøre sin virkning. Så dette er ikke en ”anden rolle” for den vediske kultur. Det er den virkelige rolle. Ingen har før forsøgt det. Derfor har Krishna været ukendt i Vesten. Men selv om vi kun har forsøgt at præsentere Krishna i nogle år, bliver Krishna-bevidsthed accepteret, fordi det er virkelighed. Så det er ikke en ny rolle for den vediske kultur. Rollen er der allerede – at prædike Krishna-bevidsthed. Det er Caitanya Mahaprabhus vision. Han siger specielt til mennesker, der er født i Indien:

bharata-bhumite manusya-janma haila yara
janma sarthaka kari’ kara para-upakara
 [Cc. Adi 9.41]

”Enhver, der har taget fødsel som menneske i Indien, Bharatavarsa, bør gøre sit liv fremgangsrigt og arbejde for højnelsen af hele verden.” Indere er bestemt for denne opgave – at højne hele verden – for over hele verden kender folk ikke til Krishna. Alle, der er født i Indien, bør forsøge at udbrede Bhagavad-gita og Krishnas budskab. Det er Caitanya Mahaprabhus ordre.

Dette er ikke en ny rolle for den vediske kultur. Rollen er der allerede. For 500 år siden talte Caitanya Mahaprabhu om den. Men alle de forskellige swamier og yogier, der kom her, præsenterede aldrig Krishna som Guddommens Højeste Personlighed. Nu sker det, og folk accepterer det naturligt. Dette er Krishnabevidstheds-bevægelsen.

Hvis alle deltager i denne bevægelse, uanset om de er indere eller ikke-indere, vil der være én religion, og der vil være fred. Fred vil herske. Dette er den eneste vej.

bhoktaram yajna-tapasam
sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhutanam
jnatva mam santim rcchati
 [Bg. 5.29]

”En person, der er i fuld bevidsthed om Mig og kender Mig som den endelige nyder af alle former for offerhandling og askese, som den Højeste Herre over alle planeter og halvguder og som alle levende væseners velgører og velynder, opnår fred fra de materielle lidelser.”

Dette er vejen til at opnå santi, fred. Forstå Krishna – at Han er den højeste nyder, den højeste ejer og alles bedste ven. ”Accepter Krishna som din ven. Det vil gøre dig lykkelig.” Dette er budskabet om Krishna-bevidsthed.

Tilbagevenden til virkeligt liv

Pusta Krishna: Srila Prabhupada, det sidste spørgsmål er: ”Hvad er dit syn på at hverve proselytter eller at prædike?”

Srila Prabhupada: Vi forsøger kun at bringe folk til virkelig forståelse. Ifølge Krishna, mamaivamso jiva-bhutah [Bg. 15.7]: ”Alle levende væsener er uadskillelige dele af Mig.” Han siger, sarva-yonisu kaunteya aham bija-pradah [Bg. 14.4]: ”Blandt alle livsformer er Jeg den frøgivende fader.” Med andre ord er den naturlige position, at alle levende væsener – dyr, planter og mennesker inklusive indere, amerikanere og tjekker – er uadskillelige dele af Krishna.

Så vores Krishnabevidstheds-bevægelse handler ikke om at overbevise folk om en eller anden spekulativ ide. Denne bevægelse bringer i virkeligheden folk til deres virkelige position – at de er alle uadskillelige dele af Krishna. Det er ikke en kunstig omvendelse: ”Du er kristen. Nu skal du være hindu.” Sådan er det ikke. Denne bevægelse bringer virkelig folk tilbage til deres naturlige position som uadskillelige dele af Gud.

Virkningerne af kunstig omvendelse vil ikke stå ved magt. Men når man kommer til den virkelige forståelse af sin position, vil det fortsætte. Denne Krishnabevidstheds-bevægelse er denne virkelige forståelse – at bringe alle tilbage til deres oprindelige position. For nærværende er alle i en syg tilstand: Folk tror, at de er noget andet end tjenere af Krishna. Nu forsøger denne bevægelse at bringe alle til positionen, hvor de anerkender, at de er evige tjenere af Krishna.

Denne bevægelse er ikke en slags blind omvendelse uden overvejelse – ”Du var kristen. Nu er du hindu.” Hvad gavn har man, når det kommer til stykket, af blot at stemple sig selv som ”hindu”, hvis man ikke ved, hvad ens position er?

Pusta Krishna: Det har man ingen gavn af. Man vil stadigvæk være i uvidenhed om sin virkelige åndelige identitet.

Srila Prabhupada: Hvis man holder en person på uvidenhedens platform, hvad gavner det da at gøre en kristen eller muslim til hindu? Nej, at ændre nogen til kunstigt at blive hindu vil ikke hjælpe. Man må forstå filosofien om livet. Man må vide, hvad Gud er. Man må lære, hvordan man elsker Gud. Det er virkeligt liv.