Af Sadaputa Dasa

INDLEDNING:

Denne artikel er en redigeret udgave af det femte kapitel i bogen Vedic Astronomi and Cosmography, som Sadaputa udgav i 1990. I det omtalte kapitel giver han nogle eksempler fra moderne UFO-forskning [UFO: uidentificeret flyvende objekt]. Kapitlet indgår i bogens større sammenhæng og argumenterer for, at nutidens UFO-observationer kan ses som en bekræftelse af den vediske ide om, at der findes mange andre slags menneskelignende væsener i universet, og at nogle af dem har både evner og teknologi, der overgår vores. De har også adgang til højere dimensioner, som jordiske mennesker ikke har.

De eksempler, Sadaputa giver, er fra 1950 frem til 1970’erne. Andre eksempler kunne være valgt, og en artikel fra i dag kunne bruge eksempler fra inden for de seneste år, for der sker løbende UFO-iagttagelser verden over. Ifølge Robby Curdorf rapporteres der en UFO-observation hver fjerde time et eller andet sted i verden. Siden 1950 er der rapporteret over 60.000 UFO-iagttagelser verden over. Hertil skal lægges de utvivlsomt endnu flere, der ikke bliver indberettet. (Indledning slut)

Moderne observationer antyder, at vi er del af en større verden af menneskelignende væsener. Denne verden er for størstedelens vedkommende utilgængelig for vores sanser og omfatter muligvis beboelige verdener i højere dimensioner. Lad mig først understrege, at alle empiriske observationer er mangelfulde. Dette gælder i særdeleshed for fænomener, der ikke umiddelbart kan efterkontrolleres eller underkastes systematiske eksperimenter. Dette gælder i endnu højere grad for det materiale, der behandles her og kan involvere uafhængige handlinger hos væsener, der besidder menneskelige eller overmenneskelige kræfter.

Når det er sagt, vil jeg hævde, at der er en overflod af beviser for eksistensen af verdener med intelligente levende væsener, som næsten udelukkende eksisterer og agerer hinsides vores almindelige sansers rækkevidde. Sådanne beviser må forventes at kunne findes, hvis den vediske kosmologi er sand og kan derfor ses som en indirekte bekræftelse af denne. Dokumentationen for UFO’er kommer fra tre forskellige grupper: neutrale empiriske forskere, skeptikere og UFO-kultister. Typisk fremkalder emnet ofte stærke følelser, både positive og negative, hvilket vanskeliggør en objektiv diskussion.

Her er et par eksempler på observationer af UFO’er. Den første fandt sted om aftenen den 14. juli 1952. Anden officer William Nash var pilot i et af Pan Americas DC-4 fly i 5.300 meters højde i nærheden af Norfolk, Virginia, USA, imens tredje officer William Fortenberry fungerede som andenpilot. Der var ubegrænset sigtbarhed, og lysene fra Newport News kunne ses gennem vinduet til bagbord. Kort efter kl. 20.00 fik begge mænd øje på et rødligt skær et sted langt væk og tilsyneladende øst for Newport News. Skæret delte sig i seks lysende punkter, der nærmede sig med meget høj hastighed. Få sekunder efter kunne objekterne ses tydeligt som rødlige, strålende skiver, mens de strøg  ind under flyet. Derefter vippede hele gruppen om på siden, drejede i en skarp vinkel og vendte om. Mens dette skete, sluttede endnu to identiske objekter, som dukkede frem neden under flyet, sig til de seks skivers gruppe, og alle otte blinkede for dernæst at dukke frem igen og sluttelig forsvinde fuldstændigt vestpå nord for Newport News. Både Nash og hans andenpilot var piloter i militæret og uddannede til at observere og identificere andre fly. De hævdede, at skiverne så ud til at have fast form med skarpe, veldefinerede kanter. Ud fra skivernes bane bedømte de, at de havde bevæget sig med mindst 19.000 kilometer i timen.

En anden observation af noget, som lod til at være en besynderlig flyvende maskine, blev rapporteret af adskillige vidner i nærheden af Exeter, New Hampshire, USA, i de tidlige morgentimer den 3. september 1965. Kl. 01.30 undersøgte politibetjent Eugene Bertrand en parkeret bil og fandt en forvirret kvinde, som påstod, at hendes bil var blevet forfulgt ca. 20 kilometer af et rumskib med røde lygter. Bertrand afviste hendes historie, men blev kort derefter kaldt tilbage til politistationen for at efterforske en lignende historie, som blev fortalt af den 18-årige Norman Muscarello. Teenageren var kommet farende ind på stationen kl. 02.24  “i en tilstand nær chok.” Han fortalte, at mens han havde tomlet på landevej 150, var et skinnende objekt, der pulserede med røde lys, pludselig kommet svævende hen over en nærliggende mark i retning mod ham. Han sagde, at objektet var stort som et hus og fuldstændigt stille, mens det bevægede sig hen mod ham. Han skjulte sig, objektet bakkede væk, og det lykkedes ham at stoppe en bil, som kørte ham til politistationen. Bertrand og Muscarello vendte tilbage til stedet, og omkring kl. 03.00 så de begge objektet stige lydløst op bag to tyve meter høje fyrretræer. Bertrand beskrev det senere som “et stort, mørkt, massivt objekt på størrelse med et hus….Det virkede komprimeret, som om det var rundt eller æggeformet, helt sikkert uden fremspring som vinger, ror eller stabilisator.” Objektet havde en række på fem blændende røde lys, som blinkede cyklisk og kastede et blodrødt skær hen over marken og en nærliggende bondegård. Mens nogle heste i nærheden sparkede uroligt i deres stald, og hunde hylede, svævede det ca. 60 meter over jorden med en dirrende bevægelse i stil med et faldende blad.

Denne observation blev bekræftet af betjent David Hunt,  som ankom til stedet tidsnok til at observere objektet i fem til seks minutter, da det fløj bort i retning mod Hampton. Politiet modtog også et opkald fra en ophidset mand i Hampton, der oplyste at have set objektet.

Tolkninger af UFO-observationerne

Lad mig kort redegøre for nogle af de fortolkninger, som er fremsat om sådanne observationer, uden at forsøge at udrede de mange kontroverser, de har medført. I store træk er disse observationer blevet fortolket som (1) illusioner eller bedrag, (2) hemmelige militære fartøjer, (3) overjordiske rumskibe fra andre planeter, og (4) fartøjer bemandet af væsener fra højeredimensionelle verdener. Lad os kort se på konsekvenserne af disse muligheder.

Der findes naturligvis mange tilfælde, hvor observationer af mærkelige fænomener viser sig at være illusioner eller overlagte bedrag. Imidlertid ser der også ud til at være mange rapporter såsom de to, jeg har opsummeret her, som ikke kan afskrives på denne måde. Hvis vi afviser disse rapporter som illusion eller bedrag, bliver vi nødt til at stille spørgsmålstegn ved enhver form for menneskelig vidnesbyrd overhovedet.

Hypotesen om hemmelige militære fartøjer kunne forklare nogle observationer, men næppe alle. Hvis for eksempel de flyvende skiver, som blev set af Nash og Fortenberry i 1952, var menneskelig militærteknologi, kan man spørge, hvorfor ingen teknologi af en bare fjern lighed blev anvendt under Anden Verdenskrig blot syv år tidligere. Man kan selvfølgelig hævde, at teknologien havde udviklet sig drastisk i efterkrigstiden som i computerens tilfælde. Men dette lader ikke til at være tilfældet med luft- og rumfartsteknologi. For eksempel sendes rumfærger stadigvæk i omkreds omkring Jorden med brændstofdrevne opsendelsesraketter, og gængs flytrafik benytter sig også stadig af konventionelle propeller og jetmotorer.

Det skal også pointeres, at mere end blot og bar teknologi er involveret her. Mange observationer lader til at omfatte fænomener, som er ufattelige ud fra kendte fysikprincipper. Der findes helt sikkert hemmelige militære opfindelser, men vi kender ikke til noget eksempel på opdagelse af grundlæggende fysiske principper uden civile videnskabsmænds kendskab til det. For eksempel var de grundlæggende fysiske principper for atombomben velkendte for europæiske videnskabsmænd før Anden Verdenskrig. Manhattan Projektet drejede sig blot om udviklingen af en allerede kendt, men bekostelig teknologi. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan videnskabsmænd, der arbejder hemmeligt for regeringen, skulle kunne opdage helt nye fundamentale fysikprincipper, imens alle andre videnskabsmænd intet ved om dem.

Hypotesen om overjordiske væsener fra andre planeter har også sine problemer, i hvert fald set fra den nutidige videnskabs perspektiv. Fremtrædende evolutionister udelukker denne mulighed. Ifølge dem førte en lang række tilfældige hændelser til skabelsen af mennesker, og muligheden for, at noget, der har bare en fjern lighed med os selv, kan have udviklet sig uafhængigt på en anden planet, er i praksis lig nul.

Måske har et superintelligent væsen (f.eks. Brahma) skabt humanoider på andre jordlignende planeter. Vi står imidlertid stadig over for det faktum, at den nærmeste stjerne befinder sig adskillige lysår væk, og de fleste stjerner i denne galakse er hundreder eller tusinder af lysår væk. Ud fra kendte fysiklove vil det minimum tage flere år for et fartøj at rejse mellem den nærmeste stjerne og Jorden. Der er tusindvis af observationer af UFO’er i perioden efter Anden Verdenskrig. Da det må være besværligt at foretage mange rejser,  som hver varer mange år, antyder dette, at enten (1) har rumvæsenerne etableret lokale baser her i solsystemet eller (2) kan rejse hurtigere end lysets hastighed. Dette er mere i stil med den vediske opfattelse. Ifølge vedisk kosmologi findes der 400.000 menneskelige livsformer i universet. Mange er lokalt baserede såsom yaksaer og vidyadharaer, og mange kan rejse på, hvad der for os er usædvanlige måder, f.eks. med sindets hastighed.

UFO’er og psykiske fænomener

Et andet træk ved UFO-fænomener er deres psykiske aspekt. UFO-observationer følges jævnligt af telepatiske indtryk, som observatører ofte fortolker som kommunikation fra UFO’ens passagerer. Der rapporteres om psykisk healing i forbindelse med UFO’er, og møder med UFO’er efterfølges ofte af noget, som lader til at være typiske psykiske fænomener. Her er et tilfælde, som illustrerer nogle af disse elementer.

Den 1. november 1968 blev en fransk læge vækket af råb fra sit 14 måneder gamle spædbarn før kl. 04.00. Efter at have åbnet et vindue så han to svævende skiveformede objekter, der var sølvhvide foroven og klart røde forneden. Efter at have nærmet sig hinanden i et stykke tid smeltede de to skiver sammen til én skive, der rettede en stråle af hvidt lys imod lægens hus. Derefter forsvandt skiven i en slags eksplosion, som efterlod en sky, der langsomt opløstes. I sit vidneudsagn forklarede lægen, at han var kommet alvorligt til skade med sit ben tre dage tidligere, imens han huggede brænde. Da det mystiske objekt var væk,  forsvandt hævelsen og smerten i benet pludseligt. I de følgende dage forsvandt alle de kroniske eftervirkninger af en skade, han havde pådraget sig under krigen i Algeriet. Derefter var der ingen spor af hverken krigsskaderne eller benskaden, men til gengæld begyndte der at ske paranormale fænomener omkring lægen og hans familie. Den franske forsker Jacques Vallee skriver: “Hændelser af telepatisk natur rapporteres hyppigt, og lægen har angiveligt mindst en gang været udsat for levitering uden at være i stand til at styre det selv.”  Tilsyneladende oplevede lægen ikke sådanne ting før sin UFO-observation.

Psykiske fænomener har været almindelige blandt mennesker til alle tider og på alle steder, og de omtales næsten overalt i den vediske litteratur. De vediske skrifter fortæller om væsener som danavaerne, der bor i bila-svarga og besidder både avanceret teknologi og siddhier [mystiske evner] og kan kombinere dem med hinanden. UFO-fænomenerne lader til at involvere noget lignende, hvilket er endnu en grund til at mene, at de bedre kan forstås ud fra vedisk kosmologi end fra almindelige teorier om højtudviklet teknologi og udvikling af liv mange steder i universet.

Ud over UFO-observationer på afstand findes der mange rapporter om nærkontakt med UFO-passagerer. Ofte siges disse væsener at kommunikere direkte gennem telepatiske processer, og de siges også at være i stand til at projicere illusioner ved hjælp af en slags hypnotiske kræfter. Her er et typisk eksempel.

Den 17. november 1971 kl. 21.00 kørte en brasilianer ved navn Paulo Gaetano hjem fra en forretningsrejse sammen med sin ven Elvio. Paulo sagde til Elvio, at bilen ikke kørte, som den skulle, men Elvio svarede blot, at han var træt og ville sove. Bilen gik i stå, og da Paulo var trukket ind til siden, så han en slags fartøj cirka fem meter væk. Derefter dukkede adskillige små væsener op, førte ham ind i fartøjet og udsatte ham for en slags medicinsk undersøgelse, som indbefattede en blodprøve, der blev taget fra hans arm. Han kunne ikke huske, hvordan han og Elvio kom hjem. Elvio kunne på den anden side ikke huske at have set noget mærkeligt fartøj, men kun en almindelig bus, som kørte bag bilen med normal afstand. Han så bilen trække ind til siden, og han huskede, at han fandt Paulo liggende på jorden bagved bilen. Men han huskede ikke at have set Paulo stige ud af bilen, og han vidste ikke, hvad der var sket med ham. Han tog Paulo med bus til den nærliggende by Itaperuna, men han kunne ikke forklare, hvorfor de havde efterladt bilen. Politiet bemærkede et sår på Paulos arm og fandt senere bilen parkeret på vejen.

Naturligvis fristes man til at forkaste sådanne historier som vrøvl. Imidlertid er der indberettet talrige af denne slags hændelser. En mulig forklaring er, at disse historier er vrangforestillinger, der forårsages af mentale sygdomme. Men ifølge psykiatrien er hallucinationer af UFO’er ikke blandt de symptomer, som nervøse eller psykiske lidelser fører med sig. For eksempel siger psykiateren Berthold Schwarz:

”I de tolv år, jeg har haft min praksis … er jeg aldrig stødt på symptomer, der er relaterede til UFO’er. Dette bekræftes af Theodore A. Anderson, M.D., en fremragende psykiater, og Henry A. Davidson, M.D., fhv. overlæge ved Essex County Overbrook Hospital. Blandt 3.000 patienter kunne Dr. Davidson ikke mindes nogen patient, der havde alvorlige UFO-symptomer. Han mindedes heller ingen blandt de patienter, hans personale var i kontakt med….eller nogle blandt de 30.000 patienter, der havde været indlagt siden århundredets begyndelse.”

Det er muligt, at tilfælde af nærkontakt med UFO’er kan involvere væsener, der har vediske siddhier. Vi insisterer ikke absolut på dette, men bemærker, at hvis det er tilfældet, er det i overensstemmelse med den vediske kosmologi. Srila Prabhupada beskriver eksempelvis vasita siddhi som følger:

”Ved hjælp af denne evne kan man bringe hvem som helst under kontrol. Det er en form for hypnose, som er næsten uimodståelig.” [NOD, s. 12].

Historien om Paulo og Elvio indeholder tydeligvis en form for illusion, uanset om det er af bussen eller det mærkelige fartøj. Mange mennesker, der fortæller om nærkontakt med UFO’er, hævder også, at UFO-væsnerne overvandt deres vilje med en slags telepatisk kraft.

UFO’ers pludselige tilsynekomst og forsvinden

Til sidst skal vi se på UFO-fænomeners tendens til at vise sig pludseligt og forsvinde igen for menneskelige observatører og deres elektroniske instrumenter. Her er to tilfælde, der illustrerer dette. Det første tilfælde involverer luftforsvarets observationer af en UFO i den sydlige centrale del af USA den 17. juli 1957, her sammenfattet i bladet Astronautics and Aeronautics:

”En Air Force RB-47, der var … bemandet med seks officerer, blev fulgt af et uidentificeret objekt på en strækning over 1100  km i halvanden time, mens de fløj fra Mississippi gennem Louisiana og Texas og ind i Oklahoma. Objektet var synligt mange gange for besætningen som et intenst lysende objekt og kunne ses på jordradaren, og det kunne opfanges af ECM-monitoren [et slags elektronisk overvågningssystem] ombord på RB-47’eren. Af særlig interesse i dette tilfælde er adskillige tilfælde af samtidig tilsynekomst og forsvinden på alle disse fysisk adskilte ‘kanaler’ og manøvrernes fart, som overgik nogen tidligere erfaring, som besætningen havde haft.”

En gang, hvor objektet forsvandt, var, da RB-47’eren var ved at flyve hen over UFO’en. Piloten bemærkede, at den forsvandt visuelt og lod samtidig til at forsvinde fra ECM-monitoren. På samme tid forsvandt den også fra en radarstation nede på jorden. Få øjeblikke senere kunne objektet igen ses samtidigt med, at det kunne registreres på ECM-monitoren og radaren på jorden.

Rapporter om pludselig tilsynekomst og forsvinden af denne art forekommer i mange UFO-beretninger (inklusive Nash og Fortenberry-observationen, som jeg indledte med). Skønt man kunne foreslå, at usynligheden blev frembragt ved hjælp af teknikker, som involverer kendte fysiklove, har denne opførsel hos UFO’er fået mange observatører til at mene, at dette indebærer illusioner eller projektioner af en art snarere end fysiske objekter. Dette understøttes af disse objekters evne til at accelerere pludseligt til bemærkelsesværdige hastigheder uden at frembringe lydmursbrag. Naturligvis fremkalder hypotesen om illusion spørgsmålet, hvordan radarer kan opfange reflekterede illusioner.

Ideen om illusion antydes også af et andet tilfælde, som fandt sted i Nouatre, Indre-et-Loire, Frankrig, den 30. september 1954. Ca. kl. 16.00 mødte Georges Gatey, lederen af et hold bygningsarbejdere, en underligt udseende mand foran en stor skinnende kuppel, som svævede cirka en meter over jorden. Det interessante her er, hvordan dette mærkelige syn forsvandt: ”Pludseligt forsvandt den underlige mand, og jeg kunne ikke forklare, hvordan han gjorde det, da han ikke forsvandt for mit synsfelt ved at gå væk, men ligesom et billede, man pludseligt slukker for. Derefter hørte jeg en høj fløjtende lyd, som druknede i lyden fra vores gravemaskiner. Tallerkenen steg op i et lodret ryk, og derefter blev den også som ved et mirakel pludselig usynlig i en slags blå tåge.”

Georges Gatey, en pragmatisk krigsveteran, sagde, at han ikke var vant til den slags griller, og hans historie blev understøttet af flere af bygningsarbejderne. Skønt sådanne historier virker bizarre, er de ikke ualmindelige, og de stemmer overens med de prosaiske observationer, som rapporteres af piloter og militærfolk. De stemmer også overens med de mystiske evner hos kimpurusaerne og andre intelligente væsener, som beskrives i de vediske skrifter.