Herunder følger et resumé af GBC’s netop vedtagne kodeks for etisk adfærd. ’Resumé’ vil sige, at kun selve kodeksen bringes her, men ikke fodnoterne, der refererer til og citerer de dertil svarende relevante GBC-resolutioner.

Hele kodeksen med dens fodnoter kan læser her: https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2021/10/CODE_8-21-21_FINAL_COPY.pdf.

DEL 1:

 ISKCON KODEKS FOR ETISK ADFÆRD

1) Etisk adfærd og loven

1a) ISKCON-hengivne, hvilket blandt andet omfatter GBC-medlemmer, sannyasier, guruer, tempelpræsidenter, projektledere og indviede hengivne, forventes at opføre sig som forbilledlige vaisnavaer. Som sådan er der visse etiske linjer, de aldrig bør krydse, og andre etiske linjer, de skal ære og respektere så vidt muligt.

1b) Selv om der kan være undtagelser i udførelsen af hengiven tjeneste, er hengivne enige om at ære og respektere lokal og national lovgivning så vidt muligt.

1c) Hvis sådanne love er i strid med hengivne principper, forventes ISKCON-hengivne at drøfte med overordnede ISKCON-ledere, hvad de skal gøre, og hvordan man opfører sig under sådanne modstridende forhold. De forventes ikke at træffe uafhængige foranstaltninger uden en sådan forudgående diskussion og aftale. Som udgangspunkt skal hengivne være lovlydige.

1d) GBC anerkender ingen form for immunitet under påskud af at ”følge højere ordrer”. ISKCON-hengivne er ansvarlige for deres handlinger, og der er ingen undtagelser fra juridiske eller organisatoriske konsekvenser ved at hævde, at der er blevet begået en uetisk eller ulovlig handling på foranledning af en overordnet ISKCON-hengiven.

2) Etisk adfærd i hengivne relationer

2a) ISKCON-hengivne forventes at behandle hinanden som respekterede medlemmer af en forenet ISKCON-familie, støtte hinanden i hengiven tjeneste, opmuntre hinanden i åndeligt liv, handle gensidigt på en åben og ærlig måde og have omsorg for hinanden i overensstemmelse med standarderne for vaisnava-seva.

2b) For at forstå betydningen af mellempersonlige relationer anbefaler GBC, at ISKCON-hengivne tager et kursus i omsorg inden for et fællesskab (’community care’, devotee care’).

3) Etisk adfærd vedrørende seksuel opførsel

3a) ISKCON-hengivne, især administratorer og ledere, forventes nøje at afstå fra selv den mindste form for seksuel uredelighed i dens mange former. Følgende adfærdskategorier er særligt kriminelle:

• Seksuelt misbrug af børn, herunder alle en voksens seksuelle aktiviteter, involvering eller forsøg på seksuel kontakt med en person, der er under den gældende lovlige alder for samtykke.

• Seksuel aktivitet med en person, der er juridisk inkompetent eller på anden måde ude af stand til at give samtykke.

• Seksuelle overgreb eller vold af seksuel karakter såsom voldtægt, seksuelt overfald, misbrug eller ethvert forsøg på at begå sådanne handlinger.

3b) Derudover accepterer ISKCON-hengivne at undgå upassende fysisk, verbal eller visuel kontakt med en anden person, selv om de gengældes. Som eksempler kan nævnes berøring, indførelse af emner af seksuel karakter inklusive seksuelle hentydninger, uanstændige vittigheder og flirt samt at betragte andre uden deres viden.

3c) Mens seksuel uredelighed er upassende for alle indviede hengivne, vil konsekvenserne af en sådan adfærd være mere alvorlige for ISKCON-administratorer og -ledere.

4) Etisk adfærd vedrørende personlig forudindtagethed

4a) ISKCON-hengivne er enige om at behandle alle, uanset race, alder, fysiske træk, køn, religion, handicap, civilstand eller nationalitet med den tjeneste og respekt, der er kendetegnende for vaisnava-adfærd. Mens stærke ord kan være nødvendige, når der responderes på apasampradaya-påstande eller andre angreb, er ISKCON-hengivne enige om i videst muligt omfang ikke at engagere sig i unødvendig chikanerende adfærd eller nedværdigende sprog.

4b) En sådan tjeneste og respekt ophæver imidlertid ikke hengivnes ansvar for at udøve skønsbeføjelse ved afgørelsen af, hvem der skal udelukkes fra at komme ind i en ISKCON eller ISKCON-relateret facilitet, f.eks. personer, der udviser farlig eller potentielt farlig adfærd.

4c) ISKCON-hengivne accepterer ikke, at nogen forsømmes eller udelukkes fra tempeldeltagelse eller offentlige ISKCON funktioner, initiering eller tjeneste i et ISKCON-projekt på grund af forudindtagethed eller fordomme.

5) Etisk adfærd i forbindelse med mobning

5a) ISKCON-hengivne er enige om at afstå fra mobning af enhver art, herunder uønsket eller fjendtlig adfærd enten som en enkelt handling eller gentaget over tid med den hensigt at nedbryde, ydmyge eller undertrykke en anden person. Mobning kan omfatte verbal dårlig opførsel såsom trusler, kommentarer, der åbenlyst eller subtilt er beregnet til at nedgøre andre, og hån; dårlig social opførsel såsom spredning af rygter og målrettet udelukkelse; dårlig fysisk opførsel, der indebærer at skade en persons krop eller ejendele; og cybermobning. En ISKCON-hengiven, der observerer en sådan adfærd, er inden for denne kodeks forpligtet til at tale på vegne af de forurettede ved enten at rapportere en sådan adfærd til en passende ISKCON-autoritet eller ved at tilbyde beskyttelse, når det er nødvendigt for dem, der bliver mobbet. Beskyttelse som tilsigtet her refererer til at hjælpe nogen med at flygte, hvis der er en trussel om fysisk skade, eller give oplysninger om, hvor beskyttelse og støtte kan findes såsom gennem ISKCON Resolve.

6) Etisk adfærd vedrørende økonomi og administration

6a) ISKCON-hengivne, herunder alle initierede hengivne, men især administratorer i ISKCON såsom tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner, accepterer at handle etisk i håndteringen af økonomiske anliggender, både i deres tjeneste og personlige liv. Dette omfatter at acceptere at angive eventuelle interessekonflikter og ikke bruge ISKCON-midler til personlig vinding.

Hengivne bør afholde sig fra at udnytte andres tjeneste til egen vinding. En sådan adfærd udgør en interessekonflikt med ISKCON’s politik og misbrug af positionelle beføjelser. Alle økonomiske foranstaltninger, der stiller spørgsmålstegn ved ISKCON-hengivnes motiver eller deres evne til at handle uselvisk og i ISKCON’s bedste interesse, skaber en potentiel interessekonflikt og skal angives.

6b) Dette angivelseskrav omfatter f.eks. drift af personlig forretning i ISKCON’s navn; ejerskab i, investering i eller en kompensationsaftale med en enhed, som ISKCON har eller kan have et forretningsforhold til; og ansættelse af arbejdstagere udelukkende baseret på personlige venskaber i stedet for jobkvalifikationer. ISKCON-hengivne accepterer at afstå fra at tage imod bestikkelse, refusioner, rabatter eller betalinger til gengæld for imødekommende handlinger.

6c) ISKCON-aktiver må ikke stå i en hengivens personlige navn. Personer, der udarbejder, vedligeholder, gennemgår eller har brugsretten til officielle ISKCON-registre og regnskaber, økonomiske eller andet, bør sikre, at sådanne dokumenter er nøjagtige og fuldstændige; at de er beskyttet mod tab eller ødelæggelse; og at de opretholdes i fortrolighed. ISKCON-hengivne er enige om at føre regnskaber i henhold til standardpraksis og sikre, at alle administrative anliggender er i overensstemmelse med nationale, statslige, regionale og lokale love, regler og bestemmelser.

6d) ISKCON-hengivne har ikke forbud mod at acceptere penge eller andre gaver fra hinanden, så længe det er motiveret af at opbygge samarbejde eller venskab forudsat, at sådanne gaver ikke er (i) overdrevne i værdi (ii), i andre henseender ulovlige (iii), tilsigtet at opnå favoriserende behandling eller (iv) har til formål at tilskynde til eller skjule ulovlig aktivitet, overtrædelse af tillidspligt eller ulovlig økonomisk uredelighed.

(Bemærk: I skrivende stund arbejdes der på GBC-niveau på en standard for gurudaksina. Denne standard vil blive føjet til dette dokument.)

6e) Hvis penge eller goder doneres til ISKCON, skal ISKCON-hengivne opføre sig etisk i registrering, forbrug og rapportering af en sådan finansiering. Etisk indberetning i denne sammenhæng betyder nøjagtig og rettidig. Etiske udgifter i denne sammenhæng betyder passende og nødvendige.

6f) Etisk fundraising som defineret her refererer til ærlighed og nøjagtighed i kommunikationen med donorer, omhyggelig regnskabsføring, afgivelse af periodiske økonomiske rapporter til ISKCON-myndigheder og donorer og anvendelse af pågældende gaver som lovet til eventuelle donorer.

7) Etisk adfærd vedrørende filosofisk tvivl

7a) Da tvivl er en funktion af intelligens, forventes det, at intelligente og videbegærlige hengivne kan opleve tvivl om udtalelser fra guru, sadhu eller sastra. ISKCON-hengivne indvilliger i at udtrykke deres tvivl respektfuldt og klart, så disse tvivl kan blive ordentligt undersøgt, forstået og løst. Hengivne, der reagerer på en sådan tvivl, skal gøre det i en respektfuld og omsorgsfuld ånd med forståelse for, at det at åbenbare sin tvivl er en naturlig og sund del af fremskridt i Krishnabevidsthed.

8) Etisk adfærd i forbindelse med modstridende ideologier

8a) Med hensyn til tvivl om eller indvendinger mod filosofier og ideologier, der strider imod vaisnava-siddhanta, opfordres ISKCON-hengivne til at tale åbent via logiske argumenter, autoritative sastriske referencer og personlig erkendelse. “At tale åbent” retfærdiggør ikke unødigt fornærmende adfærd. Når modstridende idéer inden for religion, filosofi, videnskab, politik, etik osv. kritiseres, er ISKCON-hengivne derfor enige om at præsentere deres argumenter på en moden måde. Desuden bør ISKCON-hengivne sørge for at sikre, at alle aspekter af modsatrettede ideologier, de ønsker at kritisere, bliver præsenteret præcist.

9) Etisk adfærd vedrørende andre religioner

9a) Mens ISKCON-hengivne naturligvis anser Gaudiya-vaisnava-teologien for det højeste udtryk for teisme, forventes de at handle med respekt over for folk fra andre traditioner og opføre sig på en måde, der fremmer samarbejde og dialog, når det er muligt. ISKCON-hengivne kan udfordre dem, der fremsætter vildledende idéer i religionens eller sandhedens navn, men skal undgå unødvendig nedvurdering.

10) Etisk adfærd i forbindelse med vold i hjemmet

10a) ISKCON’s etiske standarder fordømmer vold i hjemmet. Hvis ISKCON-hengivne bliver opmærksomme på vold i hjemmet, bør de behandle sagen på en ansvarlig måde, som det skønnes hensigtsmæssigt i deres situation, og gøre de rette myndigheder opmærksomme på alle tilfælde af vold i hjemmet. ISKCON-hengivne forventes at sætte sig ind i de typer af hjemlig vold, der skal indberettes til juridiske og/eller sociale myndigheder, såvel som i GBC’s politik om vold i hjemmet. Vold i hjemmet er i strid med ISKCON’s etiske standarder og omfatter, men er ikke begrænset til misbrug, voldtægt, overfald og lignende adfærd.

11) Etisk adfærd vedrørende børnemishandling og omsorgssvigt

11a) ISKCON-hengivne har et etisk ansvar for at beskytte andre, der ser ud til at være ofre for misbrug eller omsorgssvigt, især mindreårige. ISKCON-embedsmænd forventes at rapportere til de relevante myndigheder (herunder ISKCON Child Protection Office, politi og børneforsorgsorganisationer), når de nærer berettiget mistanke om, at en mindreårig i deres samfund bliver misbrugt, forsømt eller bor i et usikkert hjem. ISKCON-hengivne opfordres til at sætte sig ind i lokale love og lære at genkende grundlæggende symptomer på børnemishandling og omsorgssvigt.

12) Etisk adfærd vedrørende fortrolighed

12a) Prajalpa eller sladder og rygter undergraver relationer og svækker ISKCON-samfundets integritet, og ISKCON-hengivne er enige om at afstå fra en sådan uetisk adfærd og ære fortrolighed. Fortrolighed betyder her ikke at afsløre for andre oplysninger, der har til formål at forblive private. F.eks. er oplysninger om en persons personlige, økonomiske eller familiemæssige situation fortrolige og bør ikke drøftes offentligt eller publiceres, medmindre den pågældende person udtrykkeligt har givet tilladelse.

12b) Der er behov for drøftelser for at afgøre, hvornår undtagelser fra denne standard vil være acceptable, f.eks. når en ISKCON-repræsentant indberettes for gentagende gange at bryde de regulative principper. Selv om denne Kodeks for Etisk Adfærd ikke kan omfatte alle undtagelser, accepterer ISKCON-hengivne at gøre den bedste indsats for at sikre, at enhver undtagelse fra standarden af fortrolighed er berettiget ved at rådføre sig med andre højtstående hengivne.

13) Etisk adfærd over for miljøet

13a) Vaisnava-teologien anerkender Jorden som en del af Herrens skabelse, der skal hædres med passende etisk adfærd. ISKCON-repræsentanter forventes derfor så vidt muligt at etablere miljøvenlige standarder i deres templer og projekter.

14) Etisk adfærd vedrørende sociale medier

14a) ISKCON-hengivne indvilliger i at udvise god dømmekraft, når de bruger kommunikationsteknologi. Dette gælder især sociale medier, herunder blogs, message boards, chatrum, elektroniske nyhedsbreve, online fora, sociale netværkssider og andre websteder og tjenester, der giver brugerne mulighed for at dele oplysninger med andre.

14b) GBC opfordrer ISKCON-hengivne til at gøre positiv brug af Internettet og glæder sig over den store udbredelse af Krishnabevidste idéer, som denne form for kommunikation gør mulig. Ikke desto mindre accepterer ISKCON-hengivne kun at poste oplysninger, der er sandfærdige, respektfulde og gavnlige for andre. ISKCON-hengivne anerkender, at det, de poster på sociale medier, kan have indflydelse på organisationens omdømme. De accepterer derfor ikke at give urigtige oplysninger eller fejlrepræsentere ISKCON og dens overbevisninger og praksis på sociale medier eller i noget andet offentligt rum.

DEL 2: HÅNDHÆVELSE

15) Konsekvenser af uetisk adfærd

15a) Etisk adfærd er så centralt for hengiven livsførelse i ISKCON, at der er konsekvenser for dem, der overtræder ISKCON’s retningslinjer for etisk adfærd som beskrevet heri. For særligt grove overtrædelser kan konsekvenserne omfatte udelukkelse fra ISKCON.

15b) ISKCON-hengivne forventes at sætte sig ind i disse konsekvenser og de forskellige slags uetisk adfærd, der udløser dem, før de tiltræder noget embede i ISKCON.

15c) Årsager og konsekvenser for brud på etisk adfærd præciseres i GBC-resolutioner.

DEL 3: BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

16) Kanaler til rapportering og appel

16a) GBC har godkendt forskellige mekanismer for alle i ISKCON, der ønsker at rapportere mulige overtrædelser af etiske standarder.

Ethvert ISKCON-medlem kan tale fortroligt med en ombudsmand fra ISKCON Resolve for at drøfte sådanne overtrædelser, herunder dem, de har oplevet eller måske selv har begået. Der er også godkendt andre mekanismer til løsning af tvister og for dem, der er blevet sanktioneret og ønsker at appellere disse sanktioner.

ISKCON’s justitsmyndigheder kan om nødvendigt undersøge og træffe afgørelse om påståede overtrædelser af denne Kodeks.

DEL 4: DEFINITION AF TERMER

17a) Etisk adfærd

Ifølge Merriam-Webster ordbogen er etisk adfærd en adfærd, der er i overensstemmelse med en standard for, hvad der er rigtigt og godt. Til vores formål har ”hvad er rigtigt og forkert” sin betydning inden for rammerne af almindeligt forståede normer inden for ISKCON, og med henvisning til vaisnava-principperne omkring sandfærdighed, renlighed, barmhjertighed og nøjsomhed. Etisk adfærd for ISKCON kan derfor afvige fra, hvad der er etisk i ikke-ISKCON-miljøer, der går ind for andre accepterede forestillinger om rigtigt og forkert. Etisk adfærd i ISKCON taler til de grundlæggende værdier i ISKCON-samfundet. Disse grundlæggende værdier kan indebære vanskelige eller hårfine spørgsmål om rigtighed, rimelighed eller retfærdighed, og i sådanne tilfælde vil GBC’s kollektive mening være afgørende.

17b) Etik versus Moral: er der forskel?

Etik og moral bruges begge i flertal og betragtes ofte som synonymer, men der er en vis forskel i, hvordan de bruges. Moral betegner normalt et element af subjektiv præference, mens etik har tendens til at foreslå aspekter af universel retfærdighed og spørgsmålet om, hvorvidt en handling er forsvarlig eller ej. I denne sammenhæng er “etisk adfærd” beregnet til at adressere den mere universelle retfærdighed i en handling som almindeligt forstået inden for Gaudiya-vaisnava-samfundet snarere end den subjektive præference for enhver person.

17c) Respekt

Ifølge Merriam-Webster er respekt en følelse eller forståelse af, at nogen eller noget er vigtigt, alvorligt osv. og bør behandles på en passende måde; også at handle på en måde, der viser, at man er opmærksom på en persons rettigheder og villig til at behandle vedkommende i overensstemmelse hermed.