Af Kamla Priya Devi Dasi

Kamala Priya Devi Dasi er leder af ISKCON Kommunikation Sverige og fortæller her, hvordan hun blev involveret i dette arbejde, og om nogle af dets resultater.

”Kommunikationskontoret for det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON) arbejder for at skabe og bevare gunstige omstændigheder til fremme af Krishnabevidstheds-bevægelsens mål, nemlig at etablere og bevare integriteten af bevægelsens medlemmer og dens religiøse og kulturelle organisation. Som sådan er det dedikeret til at hjælpe ISKCON til at blive en respekteret og indflydelsesrig organisation over hele verden.” Officiel udtalelse fra ISKCON Communications (1)

ISKCON’s årlige kommunikationskonference

Af personlig interesse deltog jeg i maj 2013 for første gang i en af ISKCON Communication Europes (ICE) konferencer. Det år blev den afholdt i Budapest, Ungarn, og talere som Krishna Ksetra Swami, Anuttama Prabhu, Mahaprabhu Prabhu og Jahnavi Harrison deltog. Derudover var der hengivne fra over tolv europæiske lande inklusive England, Italien, Belgien og Tyskland. Disse årlige konferencer består normalt af to dele. Den første er præsentationer fra inviterede talere, der er eksperter inden for bestemte områder (de kan være ISKCON hengivne eller andet). Den anden del er rapporter fra de forskellige lande.

Jeg husker stadigvæk, hvor imponeret jeg var over landerapporterne, hvor repræsentanter fra hvert af de tilstedeværende lande gav en 15-20 minutters præsentation om deres arbejde, fremgang og udfordringer. Specielt beretningerne fra England og Ungarn forbløffede mig som to lande, der har haft stort held med deres kommunikationsarbejde. I begge lande er ISKCON i dag en respekteret religiøs organisation. ISKCON Ungarn modtager støtte fra staten, og ISKCON England har gode kontakter til og støttes af politiske ledere, det brede hinduspekter og andre religiøse ledere. Efter at have lyttet til alle rapporterne tænkte jeg: ”Hvorfor har vi ikke et sådant kommunikationsarbejde her i Sverige? Det kunne hjælpe den svenske yatra på mange måder!”

Ved afslutningen på konferencen spurgte Anuttama Prabhu, lederen af ISKCON Communications Global, og Mahaprabhu Prabhu, lederen af ISKCON Communications Europe, om jeg ikke ville påtage mig kommunikationstjenesten i Sverige. Jeg tøvede, for jeg var helt bevidst om det ansvar, der kommer med denne tjeneste, til at forbedre et i en vis grad ramponeret omdømme, som vores bevægelse har her i Sverige, til en i en vis grad respekteret (eller i hvert fald accepteret) autentisk religiøs tradition og etablere kontakter til nogle meget vigtige og indflydelsesrige mennesker. Når jeg tænkte på vores børn og børnebørn, der skal vokse op i bevægelsen, ville et mål være at få dem til at have det godt med at være født i Hare Krishna-bevægelsen. Jeg var klar over, at denne tjeneste ville tage tid, dedikation og tålmodighed, respekt, tolerance og sensitivitet plus forberedelse.

Jeg begyndte at forberede mig selv ved at læse relevante artikler og tekster og deltage i kommunikationskurset, som Anuttama Prabhu gav i Radhadesh, Belgien. Jeg søgte velsignelser fra ældre hengivne og bad til min elskede Herre inde i hjertet om vejledning og hjælp. Siden 2013 har jeg fast deltaget i de årlige kommunikationskonferencer. Jeg føler mig meget veltilpas omkring de kommunikationshengivne, for jeg kan se deres rummelige vision, deres respekt for andre traditioner og deres kreativitet i deres tjeneste. Efter over et års tænkepause trådte jeg i 2014 ind i kommunikationens nye verden, og i 2015 begyndte jeg med velsignelse fra Sveriges Landsråd at gøre tjeneste som lederen af ISKCON Kommunikation i Sverige.

I løbet af de sidste fem år har jeg etableret gode og tillidsfulde forhold til flere religiøse ledere, regeringsmyndigheder og flere hinduorganisationer såvel som den indiske ambassade. Jeg deltager jævnligt i arrangementer, demonstrationer, konferencer og diskussioner og hjælper tilmed i nogle tilfælde med at organisere dem.

Før jeg begynder at beskrive min tjeneste mere indgående, vil jeg gerne citere et par uddrag fra en brochure, der gav mig inspiration og retningslinier. Den blev udgivet af ISKCON Communications i 2004 og hed ‘ISKCON and Interfaith’(2) og beskriver vigtigheden af kommunikationsarbejde inklusive dets historie inden for vores tradition samt nogle nyttige retningslinier.

ISKCON: dialog og mission

Citat fra ISKCON and Interfaith side 5:

”Nogle vil måske synes, at for en missionerende bevægelse er en dialog med dem, der ikke deler det samme åndelige eller religiøse syn, en selvmodsigelse i formål. Gaudiya-vaisnava-læren støtter imidlertid dialog og samarbejde med andre religiøse traditioner som en vej til gensidig berigelse ved at opdage de særegne og universelle dyder i de forskellige teistiske og etiske traditioner.

Historisk har medlemmer af vores tradition været i kontakt med medlemmer af andre trossamfund mindst siden Caitanya Mahaprabhus tid (1486-1534), selv om systematiske forsøg på dialog med andre trosretninger først begyndte med Bhaktivinoda Thakura.

Tillidsforhold kan udvikles gennem oprigtig dialog mellem troende mennesker. Disse forhold kan inspirere religiøse mennesker fra alle traditioner til at arbejde sammen om at etablere teistiske konklusioner, der kan lede til en Gudsbevidst etos i vores moderne verden. Derfor er dialog og respektfulde samarbejdsforhold med andre trossamfund i overensstemmelse med ISKCON’s mission og vigtige for social harmoni.”

Side 12, Principper og retningslinier for kommunikationsarbejde:

”Gensidig forståelse: Vær parat til at lytte til andre, til at forstå deres sprog, forudsætninger, kultur og værdier. Døm derfor ikke andres praksis ud fra dine egne idealer.”

Side 11, Krishnas ubegrænsede natur:

”Den Absolutte Sandhed er universel. Intet individ og ingen organisation har monopol på Herren. Han afslører Sig Selv hvor som helst, når som helst, hvordan Han vil, og til hvem, Han ønsker det.”

Side 12:

”Med det i mente kan man se Herren i enhvers hjerte og som alle levende væseners ven og velønsker (suhrdam sarva-bhutanam, Bg. 5.29) og have respekt og værdsættelse for andre trosretninger og traditioner samtidig med at være trofast over for sin egen. Kommunikation handler ikke om at omvende folk til Krishna-bevidsthed, men ”hovedformålet er at skabe ægte venskabsforhold, der fremmer forståelse og respekt.””

Nu vil jeg gerne give jer et kort referat over noget af mit kommunikationsarbejde. Generelt arbejder ISKCON Communications inden for følgende områder: hinduorganisationer, tværreligion, regeringsmyndigheder, akademikere, antisektgrupper, medier, ISKCON internt inklusive ungdommen og naboer. Jeg koncentrerede mig hovedsageligt om følgende:

Hinduorganisationer og regering

I 2014 blev ISKCON indbudt til at deltage i Stockholm i Dharma Festival, der var organiseret af Sweden’s Young Dharmis and Ashavanis (SUDA). Der mødte jeg Chitra Paul og Marie Spennare fra Bangiya Sanatan Samaj såvel som Sudhagar Raghupatty fra SUDA. Vi begyndte at mødes og arbejde sammen med det mål at bringe forskellige hindu- og dharma-organisationer sammen og virke for deres interesser og rettigheder. Som resultat stiftede vi i juni 2015 Hindu Forum Sverige (HFS) som en paraplyorganisation for hinduistiske og dharmiske organisationer. Det fungerer som en social-politisk platform og har i dag otte medlemsorganisationer inklusive Sveriges største hindusamfund. HFS har etableret gode kontakter til Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST), et regeringsorgan, der støtter religiøse organisationer med uddannelse, information og finansielle midler. I april 2019 bragte SST i sin årsberetning en kort artikel, Hinduisme i Sverige, hvor ISKCON og HFS blev positivt omtalt.

I 2018 organiserede HFS for første gang Diwali-fejringer midt i Stockholm. Dette var en historisk begivenhed, hvor flere politikere og regeringsautoriteter, ledere fra andre trossamfund såvel som repræsentanter fra forskellige hindusamfund deltog. Og i marts 2019 blev den første fælles Holi-fejring arrangeret. Begge begivenheder blev godt modtaget, og vi planlægger at fortsætte med disse højtideligholdelser inden for de næste år.

HFS er ydermere medlemsorganisation af  Hindu Forum of Europe (HFE), der blev oprettet i 2005 med Mahaprabhu Prabhu fra ISKCON i Belgien som en af hoveddrivkræfterne. Som medlem af HFE deltager HFS fast i de årlige Diwali-fejringer i Europaparlamentet i Bruxelles.

I 2026 og 2018 besøgte den indiske ambassadør vores Janmastami-festival på Korsnäs Gård. Hun udtrykte ægte værdsættelse for ISKCON’s aktiviteter. Siden da er jeg jævnligt blevet inviteret til flere arrangementer, der er blevet organiseret af Indiens ambassade.

Tværreligion

Jeg begyndte på tværreligiøst arbejde i 2015 ved at kontakte den svenske kirke og spørge, om jeg kunne deltage i deres tværreligiøse dialoger. De bød mig velkommen med åbne arme til deres Interfaith Peace Forum (IFF), et forum med repræsentanter fra forskellige religioner, der gerne vil arbejde for fred og enighed.

Der mødte jeg Helene Egnell, biskoppens rådgiver i Stockholm og en af initiativtagerne til IFF. Siden da har jeg mødtes fast med IFF til tværreligiøse diskussioner omkring bestemte emner og for at arrangere fælles begivenheder. Vi har også mødtes til forskellige religioners festivaler. I den forbindelse har Helene Egnell og andre repræsentanter besøgt vores Janmastami-festival på Korsnäs Gård.

Desuden organiserede vi under World Interfaith Harmony Week begivenheder som Meditation Marathon i 2019. Repræsentanter for buddhisme, jødedom og hinduisme demonstrerede deres måder at bede og meditere på. Der introducerede jeg mantra-meditation og fik gæsterne til levende at deltage i recitationen af maha-mantraet.  Igennem IFF kan vi vise, at religioner kan leve fredeligt side om side og have gensidig kommunikation og respekt.

Tværreligion foregår også i Göteborg, hvor Jahnava Karuna Mayi Devi og Bhakta Roberto har etableret gode forhold til og samarbejde med Interfaith Centre Gothemburg, såvel som i Malmö, hvor Mangalavati Citra Dasi er engageret i tværreligiøse dialoger.

Akademikere og antisektgrupper

ISKCON har over de seneste år haft god kontakt til flere akademikere i Sverige. Yogindra Prabhu er den vigtigste kontaktperson. I 2018 inviterede han to akademikere til Vrindavana. Selv om de generelt skriver upartisk om ISKCON’s problemer og udfordringer, understreger de også dets fremskridt, ægthed og bidrag til samfundet.

I 2015 deltog jeg sammen med Anuttama Prabhu i Stockholm i antisektkonferencen, der var organiseret af ‘ICSA’ (International Cultic Studies Association). På den konference fik vi god kontakt til Sveriges vigtigste antisektorganisation, Hjälp-källan.

ISKCON’s egen ungdom

I 2015 grundlagde jeg ISKCON’s Ungdomsforum i Sverige og begyndte at organisere forskellige begivenheder, festivaler og ungdomsudvekslinger sammen med Jivakesa Dasi og Paramesvari Dasi. I 2016 fik vi midler fra EU’s Erasmus Plus til et projekt ved navn Youth for Sustainability. Dette projekt gav os mulighed for at rejse til templer i Ungarn, Spanien og Slovenien og have ungdomsudveklinger med omkring 60 ISKCON-unge fra forskellige lande. Disse ungdomsudvekslinger værdsættes meget af vores unge.

Den positive respons, som jeg får, og omgangen med mine globale kommunikationsvenner giver mig styrke og inspiration til at fortsætte med tjenesten. Jeg kan se, hvordan samarbejde med andre organisationer er vokset, og hvordan regeringsmyndigheder begynder at få øje på ISKCON’s autenticitet og bidrag til et multikulturelt samfund som Sverige. Jeg er meget taknemmelig for al den støtte, jeg får fra de hengivne her i Sverige, specielt Smita Krishna Swami og medlemmerne af Sveriges Landsråd. Og jeg er meget taknemmelig for velsignelserne fra jer alle og fra den venlige Herre Selv. Mange Tak!

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig: kamala.iskcon@gmail.com. FB: Kamala Priya

Referencer:

1. citeret fra https://www.iskconcommunications.org/ den 10. maj 2019.

2. ISKCON Interfaith Commission (2004, 2014), “ISKCON and Interfaith – ISKCON in relation to people of faith in God.” Oxford, UK.

Kamala Priya sammen med Helene Egnell på Korsnäs

 

Fra ICE-konferencen 2018.

 

Diwali markeres i EU-parlamentet i 2018.

 

Indiens ambassadør på besøg på Korsnäs Gård under Janmastami 2018.

 

Diwali markeres i EU-parlamentet i 2018.

 

På besøg hos Indiens ambassadør.