– Af Amogha-drk Krishnadasa –

Amogha-drk svarer Martin, der spørger: ”…hvad Prabhupada mener med sin kritik af ”upersonalister”. Har man ikke i Hare Krishna et gudsbegreb, som tilsvarer nirguna Brahma?”

Jo, vi anser Gud eller Brahman for at være nirguna, men ikke på samme måde som upersonalisterne, dvs. de, som fortolker nirguna til at betyde, at Gud ikke eksisterer med transcendentale personlige kvaliteter. Lad mig forklare vores opfattelse. Krishna-bevægelsen følger strengt de vediske skrifters principper, ifølge hvilke alle de mantraer, der beskriver Brahman osv., er nødt til at blive forklaret af en lærer (acarya) i en af de autoriserede discipelkæder (sampradaya’er), hvis de skal forstås korrekt. Hare Krishna tilhører Brahma-sampradayaen. Den korrekte forståelse af begrebet ”nirguna”, der bliver givet af de vediske skrifters acaryaer såsom Vyasadeva, Ramanujacarya, Yamunacarya, Madhvacarya og vores egen Srila Prabhupada, er, at Gud ikke er underlagt den materielle verdens kvaliteter, men eksisterer hinsides disse. Som der f.eks. står i Bhagavad-gita 13.15:

sarvendriya-gunabhasam 
sarvendriya-vivarjitam
asaktam sarva-bhrc caiva 
nirgunam guna-bhoktr ca

”Oversjælen er den oprindelige kilde til alle sanser, men alligevel har Han ingen sanser. Selv om Han opretholder alle levende væsener, er Han utilknyttet. Han er hævet over naturens kvaliteter samtidig med, at Han behersker alle den materielle naturs kvaliteter.”

Prabhupada forklarer i kommentaren: ”Selv om den Højeste Herre er kilden til alle levende væseners sanser, har Han ikke Selv materielle sanser, som de har det. I virkeligheden har de individuelle sjæle åndelige sanser, men i det betingede liv er disse dækket af materielle elementer, og således kommer deres sansevirksomhed til udtryk gennem materie. Den Højeste Herres sanser er ikke dækket på den måde. Hans sanser er transcendentale og bliver derfor kaldt nirguna. Guna refererer til de materielle kvaliteter, men Hans sanser er ikke dækket af materie. Det må forstås, at Hans sanser ikke helt er som vores.”

Vores åndelige sansekrop er nu dækket af en materiel krop, og derfor kaldes vi for ”betingede sjæle”, dvs. sjæle, der er underlagt de materielle kvaliteter eller er ”saguna”. Forstavelsen ”sa” betyder ”med”, og ”nir” betyder ”uden”. Hvordan Guds sanser er uden (nir) de materielle kvaliteter (guna), bliver forklaret i Upanisaderne såsom Svetasvatara Upanisad (3.19), apani-pado javano grahita: ”Guddommens Højeste Personlighed har ikke hænder, der er materielt besmittede, men Han har Sine hænder og tager imod et hvilket som helst offer, der tilbydes Ham.” Det er forskellen på den betingede sjæl (saguna) og Oversjælen (nirguna).  For yderligere information kan du læse Srimad-Bhagavatam 4.20.7 samt Srila Prabhupadas forklaringer til vers 5 i Sri Isopanisad.

Så hvorfor kritiserer Srila Prabhupada upersonalisterne? Fordi upersonalisterne ikke accepterer skrifternes autoritative beskrivelser af den Højeste Brahman, Krishnas, transcendentale krop, der er evigt eksisterende, fuld af viden og lyksalighed (sac-cid-ananda-vigraha) hinsides den midlertidige materielle skabelse. Moderne upersonalister følger ikke engang deres egen forgænger, Sankaracarya, der skrev i sin Bhagavad-gita-kommentar (Gita-bhasya), at Krishna er Guddommens Højeste Personlighed og hinsides den materielle skabelse (narayanah paro ’vyaktat).

Yamunacarya, en stor hengiven af Herren i discipelrækken fra Ramanujacarya, har skrevet et rammende vers i den forbindelse (Stotra-ratnam 12):

”Min kære Herre, hengivne som Vyasadeva og Narada kender Dig som Guddommens Personlighed. Ved at forstå forskellige vediske skrifter kan man komme til indsigt om Dine egenskaber, Din form og Dine aktiviteter, og man kan således forstå, at Du er Guddommens Højeste Personlighed. Men de, der befinder sig i lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter, dæmonerne og de ikke-hengivne, kan ikke forstå Dig. De kan umuligt forstå Dig. Uanset hvor dygtige sådanne ikke-hengivne er til at diskutere Vedanta, Upanisaderne og anden vedisk litteratur, er det ikke muligt for dem at forstå Guddommens Personlighed.”