Hvert år afholder ISKCON’s øverste ledelse, The Governing Body Commission (GBC), et stort møde i ISKCON’s verdenshovedkvarter i Sridhama Mayapur i Vestbengalen. I kølvandet derpå bliver der hvert år offentliggjort en række resolutioner eller vedtagelser. Da Srila Prabhupada overdrog sin fuldmagt til GBC som ISKCON’s øverste styrende ledelse efter sin bortgang, er disse resolutioner naturligvis vigtige og relevante for alle hengivne i ISKCON. Derfor bringes her et udpluk af nogle af de netop offentliggjorte resolutioner fra dette års møde, der fandt sted fra den 19. februar til den 2. marts. Vil man gerne læse resolutionerne i deres helhed, findes der et link til dem i slutningen af artiklen.

 

Formand og næstformænd

Anuttama Prabhu er blevet valgt til formand for GBC i 2014-15, Praghosa Prabhu er første næstformand, og Sesa Prabhu er anden næstformand, imens HH Bhakti Purusottama Swami er valgt til GBC-sekretær. Disse positioner skifter hvert år. Man kan kun være GBC-formand i ét år ad gangen. GBC’s formand er ISKCON’s øverste leder i den periode, han bestrider posten.

 

GBC’s budget

Resolutionerne angiver GBC’s budget for 2014-15 i detaljer. Her skal det blot nævnes, at det samlede budget er på 6.457.860 rupier. Det svarer til 585.000 kr., hvilket vel må siges at være meget beskedent for ledelsen af en international organisation af ISKCON’s størrelse.

 

ISKCON’s 50-års jubilæum

ISKCON blev stiftet af Srila Prabhupada i sommeren 1966 i New York, så i 2016 er det ISKCON’s 50-års jubilæum. GBC vil gerne vil se dette markeret i stor stil verden over og har vedtaget, at alle GBC-medlemmer skal udpege en 50-års zonekoordinator for hvert land i deres respektive zoner, og alle GBC-medlemmer skal komme med ideer og planer for fejringen af jubilæet i deres lokale områder.

 

Forøgelse af bogdistributionen

Da distribution af Srila Prabhupadas bøger var af afgørende vigtighed for Srila Prabhupada, og da der det seneste årti er sket en afmatning af bogdistributionen mange steder i verden, ser GBC gerne, at de lokale GBC-ledere verden over mødes med de lokale ledere af vores forlag, The Bhaktivedanta Book Trust (BBT), og lægger planer for, hvordan bogdistributionen kan forøges i deres respektive områder. GBC anerkender, at BBT ikke er underlagt GBC og derfor ikke er tvunget til at følge denne resolution. Men GBC beder ydmygt BBT-lederne om at blive involveret i at fremme denne proces og sørge for, at disse planer faktisk føres ud i livet.

 

Srila Prabhupada, ISKCON’s grundlægger-acarya

I sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna bragte vi et uddrag fra den nye bog Srila Prabhupada: The Founder-Acarya of ISKCON. GBC anser denne bog for meget central i vores forståelse af Srila Prabhupadas position og har vedtaget, at der på alle ISKCON’s hjemmesider skal være et link til www.founderacharya.com, hvor bogen kan læses.

 

Hvordan skal kvinder tiltales?

Der foregår en løbende diskussion i ISKCON om, hvorvidt kvinder bør tiltales som “Prabhu”, “Mataji” eller “Devi”.

GBC har bedt The Sastric Advisory Committee (SAC, den sastriske eller skriftlige rådgivningskomité) om at undersøge, hvad kvinder kan kaldes, og komme med en afgørelse af, hvad kvinder må kaldes og ikke kaldes blandt ISKCON’s medlemmer.

 

Retningslinier for lydniveauer

Da lydniveauet i f.eks. ekstatiske kirtanaer ofte overskrider det helbredsmæssigt forsvarlige, og der er eksempler på, at hengivne har fået høreskader, fordi de har deltaget i ISKCON’s arrangementer, opfordrer GBC alle ISKCON-ledere til at overvåge lydniveauerne i deres centre. Forstærkerne skal indstilles, så lyden er klar, behagelig og tiltrækkende uden at være overdreven høj, forvrænget eller smertefuld. Lydniveauer over 85 dBA bør helt undgås.

 

Kirtana-regler

Hele tre resolutioner fastsætter regler for kirtanaer i ISKCON-sammenhænge. Den første er, at Hare Krishna-mantraet skal være det primære mantra i alle ISKCON-kirtanaer, og ingen andre mantraer må dominere en kirtana jf. Srila Prabhupadas instruktioner. Undtaget herfra er standard-bhajanaer som Jaya Radha Madhava, bønnerne til Herren Nrsimha osv.

En anden resolution diskuterer sang af Srimati Radharanis hellige navne og fastslår, at følgende skal undgås i tempelprogrammer og offentlige sammenhænge såvel som i lydoptagelser:

(1) Sang af Srimati Radharanis hellige navn uden Sri Krishnas hellige navn, f.eks. ”Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe.”

(2) Sang af Srimati Radharanis hellige navn i mantraer, der ikke blev introduceret af Srila Prabhupada, de foregående acaryaer eller i skrifterne som f.eks.:

”Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe.”

”Radhe Radhe, Radhe Radhe.”

”Jaya Radhe, Jaya Radhe Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe.”

”Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda.”

”Radharani ki jai, Maharani ki jai.”

”Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe.”

Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag, kan hengivne synge Srimati Radharanis hellige navn alene i begrænset omfang, men ikke i mere end to eller tre minutter. Hvis nogle gerne vil lægge særlig vægt på Srimati Radharani ud over sangen af maha-mantraet, hvor Hun er repræsenteret af ”Hare”, kan de gøre det ved at synge mantraer eller bhajanaer, der er autoriseret af Srila Prabhupada og vores discipelrække. Et eksempel på dette er sangen af Sri Radhika-stava fra Srila Rupa Gosvamis Stava-mala.

Den tredje resolution drejer sig om en praksis, der er blevet populær de senere år nogle steder i ISKCON: Først synger kirtana-lederen, derefter svarer alle kvinderne, dernæst synger kirtana–lederen efterfulgt af mændenes svar, og til sidst synger kirtana-lederen, og hele forsamlingen svarer tilbage. Da Srila Prabhupada aldrig er blevet set lede kirtana på den måde, eller nogen hengiven nogensinde ledte kirtana på den måde i Srila Prabhupadas tilstedeværelse, og da denne nye kirtana-praksis fokuserer på den kropslige livsopfattelse og vores falske betegnelser som mænd og kvinder og gør mange hengivne ubehageligt til mode, beder GBC alle kirtana-ledere om at afholde sig fra at opdele deres publikum i grupper, der på denne måde er baseret på kropslige forskelle.

 

ISKCON’s discipelkursus obligatorisk

Som allerede nævnt i Nyt fra Hare Krishna har GBC vedtaget, at ISKCON’s nye discipelkursus skal gøres obligatorisk for alle hengivne, der gerne vil tage første eller anden initiering fra en guru i ISKCON. Beslutningen træder i kraft fra Janmastami i 2015.

I en efterfølgende resolution diskuteres kravene for, at en hengiven kan begynde at gøre tjeneste som diksa-guru i ISKCON. Resolutionen er meget lang og diskuterer mange detaljer. Overordnet bliver ansvaret for at udpege, anbefale og godkende hengivne til tjenesten som guru lagt ud til styrende råd i de lokale områder rundt om i verden i stedet for at skulle gå igennem selve GBC.

Medlemskab af ISKCON

Det kommer måske som en overraskelse for mange, at der hidtil ikke har været noget decideret medlemskab af ISKCON. Det er ikke desto mindre et faktum, selv om mange anser sig som medlem eller gerne vil anses som medlem af ISKCON’s åndelige familie. Da der er brug for en generel retningslinie for, hvad det vil sige at være medlem af ISKCON, har GBC nu vedtaget, at alle, der uanset køn, race, nationalitet, religion osv. kan vedkende sig følgende udtalelser, har lov til at anse sig selv for at være medlemmer af ISKCON:

“Jeg vil gerne regnes for medlem af Det Internationale Samfund for Krishna-bevidstheds (ISKCON’s) åndelige familie, og jeg ønsker praktisk at støtte Samfundets mission. Jeg accepterer Herren Krishnas lære, sådan som den blev fremlagt af Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON’s grundlægger-acarya.”

“Altimens jeg forstår, at dette almindelige medlemskab ikke giver mig nogle særlige rettigheder i forhold til ISKCON’s organisationer, er jeg taknemmelig for at kunne deltage i denne åndelige bevægelse, der har til formål at højne hele menneskesamfundet.”

Imens denne anerkendelse afstikker nogle grundlæggende rammer for ens medlemskab af ISKCON, er det altså også vigtigt at forstå, at denne anerkendelse ikke giver medlemmerne nogen form for juridiske rettigheder eller pålægger ISKCON som organisation nogen form for juridisk forpligtelse.

 

Kvindelige diksa-guruer

GBC har diskuteret, hvorvidt kvinder kan være diksa-guruer, uden at nå til nogen konklusion. Spørgsmålet er blevet henlagt til næste GBC-møde. I mellemtiden vil argumenterne for og imod blive endevendt, så GBC vil have grundlag for at træffe en velinformeret afgørelse.

Vil man gerne læse GBC-resolutionerne i deres helhed, hvilket vi på det kraftigste anbefaler alle medlemmer af ISKCON at gøre, kan de læses på hjemmesiden Dandavats: http://www.dandavats.com/?p=12505#more-12505.