Af Lalitanatha Dasa

Srila Prabhupada bemærkede, at jo mere vi sparker Darwin i ansigtet, desto mere gør vi åndeligt fremskridt. Grunden er åbenlys. Srila Prabhupada så korrekt darwinismen som en af de primære kilder til ateisme, materialisme og upersonalisme i verden.

Derfor udtalte han, at det er vores opgave at bekæmpe evolutionsteorien, både inden i os selv i det omfang, vi selv er påvirkede af den, og i den bredere verden.

Her er det relevant og interessant at se endnu et eksempel på en nutidig topprofessors kritik af darwinismen. Hendes eksempel er interessant af to grunde. For det første er hendes videnskabelige kritik af darwinismen svær at komme udenom. For det andet viser behandlingen af hende den diskrimination, som de, der går imod den herskende darwinistiske ideologi, udsættes for.

Dr. Change Laura Tan var indtil for nylig fastansat som professor på University of Missouri i USA, hvor hun forskede og underviste i molekylærbiologi. Hun er uddannet med en bachelor i kemi og en kandidatgrad i fysisk-organisk kemi. Dernæst tog hun en Ph.D. fra University of Pennsylvania i biokemi og en postdoc i genetik fra Harvard Medical School. Hun er altså ikke ingen tilfældig lægmand, men en topforsker, der er forfatter til adskillige bøger inden for det biologiske felt og snesevis af peer-reviewede fagartikler, der er blevet citeret vidt og bredt.

Dr. Tan er født og opvokset i Kina. Hun lærte først om Darwins evolutionsteori, da hun gik i mellemskole i Kina. Hun accepterede uden spørgsmål ideen om, at mennesker er en slags dyr, at liv kom fra det ikke-levende, og at komplekst liv kom fra simpelt liv. Mennesket er udviklet fra en abeforfader, og der er ingen Gud eller Skaber.

Dr. Tan blev kristen i 2004, men fortsatte med at være evolutionist, for hun troede, at det var den bedste videnskabelige forklaring. Det fik hende dog til at stille spørgsmål ved teorien, da hun i 2006 begyndte at undervise i molekylærbiologi på University of Missouri. Dr. Change Laura Tans forskning endte med at overbevise hende om, at Darwins teori eller nogen form for evolution i det hele taget ikke kan være forklaringen på biologiens verden.

Denne konklusion kostede hende også hendes stilling. Da det stod klart for universitetet, hvor hun underviste i molekylærbiologi i seksten år, at hun var darwinkritiker, opstod der en intern kampagne for at slippe af med hende. Hun endte med at blive indstillet til afskedigelse, hvilket blev bekræftet for nyligt i 2022 af en intern ’retssag’, hvis udfald nærmest var givet på forhånd. Dr. Tan blev helt uhørt afskediget fra sin faste ansættelse, en ting, der normalt ikke foregår inden for forskningens verden.

Jeg vil ikke komme så meget ind på processen imod hende, men snarere nøjes med at forsøge at give en ide om, hvad der fik hende til videnskabeligt at forkaste darwinismen. For at kunne følge med i det følgende er det nødvendigt at vide, at når man taler om cellebiologi, findes der tre klart forskellige ”domæner” af celler, der kaldes prokaryoter, eukaryoter og arkæer. Eukaryoter er celler med en cellekerne. De omfatter alle de højerestående organismer og er meget mere komplekse end de to andre celletyper. Prokaryoter er bl.a. bakterierne, der ingen cellekerne har og er langt mere simple end eukaryoter. Arkæer er en tredje slags celler, der også er mere simple, og som man engang regnede med til prokaryoter og bakterier, men som forskningen nu har vist udgør sit eget domæne.

I løbet af sin undervisning og forskning fandt Dr. Tan ud af, at generne, der er involverede i DNA-replikation, transkription og oversættelse inden for livets tre domæner, alle er meget forskellige fra hinanden. Hun så det som et klart bevis for, at prokaryoter ikke kan have udviklet sig til eukaryoter, som darwinismen hævder det. Ydermere kunne de tre domæner ikke have en fælles stamfader, for de fleste af de essentielle gener er specifikke for de pågældende domæner. Derfor er der en uoverstigelig kløft mellem prokaryoter og eukaryoter.

Jo mere hun studerede og undersøgte gener og genomer fra forskellige organismer, desto mere blev hun overbevist om, at Jordens organismer meget mere ligner en skov af separate træer i stedet for at være stammer og grene på ét enkelt evolutionært fylogenetisk træ, som den ortodokse darwinisme hævder det. Med andre ord kan der ikke have været en fælles stamfader til alle arter og organismer.

Hendes første reaktion var, at måske var hendes viden om evolution forældet, for op til det tidspunkt havde hun aldrig formelt studeret evolution. Ligesom så mange andre havde hun bare taget evolution for givet. Hun tog derfor et nærmere kig på isolerede gener (”orphan genes”), der er unikke for en bestemt art uden at findes i andre arter.

Professor Tan dokumenterede først, at blandt 317 udvalgte organismer var omtrent 29,8 procent af de proteinkodende gener isolorede gener, mens mindre end 0,01% var universelle gener, der findes i alle arterne. Da hun forskede videre, opdagede hun, at de universelle gener blev færre og færre, mens de isolerede gener blev flere. Til sidst sammenlignede hun 3.863 bakterier, 711 eukaryoter og 179 arkæer, og der var ikke et eneste af de universelle gener tilbage. Med andre ord er alle gener taksonomisk afgrænsede, om end på forskellige taksonomiske niveauer. Dette er det stik modsatte af, hvad evolutionsteorien forudsiger, og kan i virkeligheden slet ikke forklares med evolutionsteorien.

Dr. Tan fortsatte med at forske i problemet og konkluderede, at visse evolutionære skridt er umulige inklusive udviklingen af prokaryoter til eukaryoter, af enkeltcellede organismer til flercellede organismer og af kønsløs formering til kønnet formering.

Professor Tan gennempløjede faglitteraturen for at se, om andre havde gjort den samme opdagelse. Da hun dykkede ned i litteraturen om evolution, konstaterede hun, at mange artikler var vanskelige at læse i modsætning til, hvad hun normalt oplevede, når hun læste videnskabelige artikler. Helt andre standarder bruges inden for evolutionsfeltet. Antagelser, subjektive perspektiver og imaginære forklaringer præsenteres ofte som kendsgerninger. Videnskabelig substans kan der til gengæld være langt imellem.

Professor Tan blev ydermere overbevist om, at livet umuligt kunne være kommet fra det ikke-levende. Hun forstod hurtigt, at der er en overflod af palæontologiske, molekylære, statistiske, fænotypiske, genomiske og histologiske data, der demonstrerer, at Darwins evolutionsteori (sammen med dens moderne syntese) er endt i en blindgyde. Ingen har imidlertid klart og systematisk samlet alle stykkerne sammen. Folk flest har travlt med blot at lære om detaljerne inden for biologien og tager evolution for givet.

Følgende kan give en ide om hendes forskning og konklusioner. Det er et uddrag fra hendes forsvarstale under processen mod hende, hvor hun fremlagde noget af det materiale, der fik hende til at sætte spørgsmålstegn ved darwinismen. Hun diskuterede således, at ”en sammenligning af RNA polymeraser (enzymerne, der bruges til at synterisere RNA med DNA som skabelon)” afslører, at:

” … bakteriel RNA polymerase består af fire forskellige proteiner og fem forskellige underelementer. Bakterier bruger en enkelt RNA polymerase til at syntetisere alle deres RNA’er. Eukaryoter bruger på den anden side mindst tre forskellige RNA polymeraser. Den eukaryotiske RNA polymerase, der vises her, er den simpleste – det er RNA polymerase II — der bruges inden for Eukarya til at transkribere deres proteinkodende gener. Den består af tolv forskellige proteiner. Men hos bakterier består det centrale enzym af fire proteiner. Det har brug for et ekstra protein til at udføre det grundlæggende niveau af transkription. Men en eukaryotisk polymerase, i dette tilfælde RNA polymerase II, har brug for mange flere forskellige proteiner her. Der er i virkeligheden 43 forskellige proteiner involverede. Hele ensemblet indeholder 49 forskellige dele. Så jeg kan logisk konkludere, at bakterier og eukaryoter har hver deres måder at transkribere deres gener på. Eukarya RNA polymeraser er meget mere komplicerede. Og selv om de er meget mere komplicerede – de består af mange flere forskellige proteiner – har de brug for yderligere hjælp fra mange flere proteiner, end bakterierne har … ”

Vil man læse hele historien om Dr. Tan, kan man gå ind på https://crev.info/2023/01/tenure-no-longer-protects-creationist-professors/. Her kan man læse mere om processen imod hende, ligesom der er referencer og litteraturhenvisninger til yderligere læsning af og om hende.